Medzinárodná vedecká konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2013 sa uskutoční v dňoch 21.- 23. 5. 2013 v Tatranských Maliaroch.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami obnoviteľných zdrojov energie. Konferencia umožní vzájomné porovnanie a výmenu skúseností, čo už v oblasti základného výskumu materiálov a systémov pre OZE, ale aj možnosti reálneho praktického využívania OZE v hospodárstve v náväznosti na ekonomické a ekologické aspekty.

Viac informácií o konferencii nájdete na www.oze2013.sk